Innsøking

F16 Rehabiliteringssenter er døgnbemannet, henvender seg mot personer med ulike behov for støtte og hjelp for sine rusrelaterte utfordringer.
Beboerne søkes inn etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2. 6c via den enkeltes hjemkommune.

VÅR MÅLGRUPPE er personer som har behov for:
Ettervern etter endt behandling i spesialisthelsetjenesten eller etter fengselsopphold
– Skjerming i påvente av behandling
– Forvern og motivering til videre behandlingsløp er klargjort
– § 12 soning

Institusjonen kan også fungere som et dagtilbud for tidligere beboere.

F16 har 8 plasser for rusmisbrukere av begge kjønn. Antall beboere pr år ligger på rundt 25-30 personer.

Når en person skal søkes inn på F16, er det innsøkende kommune eller NAV-kontor som henvender seg direkte til oss.

Det avtales en forvernssamtale, enten ved fysisk oppmøte eller via telefon eller videosamtaler.

Deretter kommer et inntaksmøte, hvor det gis informasjon, husreglene gjennomgås, og kontrakt signeres. Beboer deltar på dette møtet, og må signere reglementet ved innleggelse.

Ved innleggelse er beboere avgiftet og må vise rene prøver.

F16 får en kontaktperson i innsøkende kommunen for å kunne holde fast kontakt og dialog.

INDIVIDUELL TILPASNING:
Det legges til rette for at hver beboer skal ha et dagtilbud i form av arbeidstrening   Individuell tilpasning vektlegges. F16 har snekkerverksted og hobbyrom i et eget bygg på området. 

Det tilrettelegges for at beboerne skal ha mulighet til å ivareta sine egne interesser/ fritidsaktiviteter under oppholdet.
Beboerne får individuell støtte fra institusjonen når det gjelder bygging av private nettverk
Beboerne tilbys jevnlige samtaler med sin primærkontakt, som enten er sosionom eller daglig leder. Her får beboerne mulighet til å drøfte alle forhold i sin rehabilitering, råd og veiledning samt motivering til videre behandling.
Beboerne har også tilbud om terapeutiske samtaler med klinisk sosionom.

Velkommen til F16 Rehabiliteringssenter